Algemene verkoops- en factuurvoorwaarden

  1. Behoudens andersluidende overeenkomst is elke factuur contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
  2. Om geldig te zijn moeten klachten geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Om geldig te zijn moeten deze gebeuren per aangetekend schrijven.
  3. De facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen. Bij niet betaling op de vervaldag is er een intrest verschuldigd van 15% per jaar, plus verhoging van de factuur met 15% en dit zonder ingebrekestelling.
  4. Zolang de geleverde en/of geplaatste goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de levering en/of plaatsing.
  5. Bij betwisting in verband met de uitgevoerde werken valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Turnhout.